Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen, zowel in meer als enkelvoud, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

IT: Infra Trading B.V. en alle daaraan gelieerde ondernemingen, zijnde de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Wederpartij: elke natuurlijke of rechtspersoon met wie verkoper een overeenkomst is aangegaan of aan wie verkoper een offerte heeft uitgebracht.
Partijen: IT en de wederpartij.
Producten: alle ter uitvoering van de overeenkomst afgeleverde of af te leveren materialen, ongeacht of de overeenkomst uitsluitend de aflevering van die materialen dan wel (mede) het verrichten van diensten omvat.
Diensten: door IT aan wederpartij geleverde prestaties voor zover niet bestaande uit levering producten.
Overeenkomst: elke opdracht of overeenkomst van (ver)koop, (ver)huur en/of levering van producten en diensten door IT.
Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen IT en wederpartij waarop IT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.Deze voorwaarden worden bedongen ten behoeve van een ieder die bij de uitvoering van de overeenkomst door IT wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

2.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten en meerwerk en alle volgende offertes en/of overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

2.4 Voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met de overeenkomst geniet het bepaalde in de overeenkomst voorrang.

2.5 Voorts zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV) van overeenkomstige toepassing, voor zover zij niet in tegenspraak zijn met deze voorwaarden of overeenkomst.

2.6 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden, waarvan de wederpartij zich bedient, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.8 Indien de overeenkomst is gesloten tussen IT en meerdere wederpartijen gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit de overeenkomst op meerdere wederpartijen rust, zijn deze laatste steeds hoofdelijk aansprakelijk jegens IT gebonden.

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten
3.1 De door IT gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2 IT kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een samengesteld(e) offerte verplicht IT niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

3.4 De offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en vervolgopdrachten.

3.5 Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de overeenkomst bindt IT slechts indien en voor zover schriftelijk door IT zijn aanvaard.

3.6 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand gekomen is, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van IT op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 4 Prijs en prijsaanpassing
4.1 De geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn exclusief daarover verschuldigde omzetbelasting, transport- en verzendkosten en andere heffingen van overheidswege.

4.2 IT behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen aan te passen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van levering, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.

4.3 IT stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover zij gebruik maakt van het bovengenoemde recht prijswijzigingen door te voeren.

4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht IT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.5 Indien IT hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

4.6 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen naast gerechtelijke en executiekosten, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

4.7 Tenzij anders overeengekomen, geldt bij aflevering “af opslag” de koopprijs per gewichtseenheid, geladen op vrachtauto op opslag van IT en/of nader opgegeven opslag van derden en bij levering “franco” geldt koopprijs per gewichtseenheid op vrachtauto op de overeengekomen afleveringsplaats, niet gelost.

Artikel 5 Gewicht, toleranties en overige specificaties
5.1 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van de door IT te leveren producten en diensten moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

5.2 Het theoretisch gewicht van een stalen damwand wordt bepaald door het totaal van de geleverde planklengten te vermenigvuldigen met het theoretische gewicht van het desbetreffende profiel uitgedrukt in kilogrammen per strekkende meter plank, zoals aangegeven in de meest recente profieltabel, uitgegeven door de Nederlandse importeur van het desbetreffende stalen damwandprofiel of de desbetreffende producent.

5.3 Bij leveringen van nieuwe damwand rechtstreeks af fabriek zal, indien niet anders is overeengekomen, het theoretisch gewicht van het product, zoals bepaald conform het eerste lid, worden gefactureerd.

5.4 Bij levering van een nieuwe en/of gebruikte stalen damwand zal het theoretische gewicht van het materiaal, zoals bepaald conform het tweede lid, worden gefactureerd.

5.5 Bij een gebruikte stalen damwand wordt door IT geen garantie gegeven op gewicht en toleranties van de planken.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, welke IT nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst, juist zijn en tijdig in bezit komen van IT.

6.2 Indien de wederpartij aan IT informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. verstrekt, garandeert de wederpartij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. IT zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van handelen van voornoemde derde(n).

6.4 Tenzij tussen partijen anders overeengekomen, dient de wederpartij voor de uitvoering van de werkzaamheden in elk geval, voor eigen rekening en risico tijdig en juist te zorgen voor:

– het informeren van IT over de aanwezigheid, ligging en omvang van funderingen, kabels en leidingen en andere objecten in de grond;
– inzicht in mogelijke verontreinigde grond;
– het verwijderen van obstakels, zoals hekwerken, waterpartijen en/of andere bouwwerken;
– een goed bereikbare losplaats voor zware vrachtwagens;
– aansluitmogelijkheden voor elektra en water voor gebruik door IT gedurende de te verrichten werkzaamheden;
– het verkrijgen van eventuele noodzakelijke vergunningen van daartoe bevoegde autoriteiten.

6.5 De wederpartij dient ervoor te zorgen dat IT de overeengekomen werkzaamheden tijdig en ononderbroken kan uitvoeren. Indien de werkzaamheden wegens omstandigheden die niet aan IT kunnen worden toegerekend, niet op het overeen gekomen tijdstip kunnen beginnen of niet ononderbroken kunnen worden uitgevoerd, zal de wederpartij aan IT alle directe en indirecte schade vergoeden welke ontstaat in verband met die vertraging of onderbreking. Hetzelfde geldt indien wegens omstandigheden, die niet aan IT kunnen worden toegerekend, de werkzaamheden niet voltooid kunnen worden binnen de overeengekomen termijn.

6.6 Meer- of minderwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken, berekend en vastgelegd. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot uitvoeren van meerwerk laat de afspraken van IT op verrekening daarvan onverlet. Als meerwerk wordt aangemerkt al het meerdere dat IT boven het aanvankelijk overeengekomen presteert, waaronder begrepen de extra werkzaamheden die voortvloeien uit door de wederpartij na het aangaan van de overeenkomst verlangde wijzigingen, die afwijken van wat partijen zijn overeengekomen alsmede extra werkzaamheden als gevolg van het niet juist of tijdig doorgeven van gegevens.

Artikel 7 Levering en keuring
7.1 Datum plaats en wijze van aflevering worden vastgelegd in de overeenkomst. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.

7.2 Bij franco leveringen geschiedt het laden en transport naar de plaats van aflevering voor rekening en risico van IT, terwijl het lossen en de opslag voor rekening en verantwoording van de wederpartij is.

7.3 Bij levering af opslag IT, of derden indien het materiaal elders is opgeslagen, is het transport voor rekening en risico van de wederpartij.

7.4 Indien enig transport wordt verzorgd of geregeld door IT in opdracht van de wederpartij, is IT voor door hem of de door hem ingeschakelde vervoerder gemaakte fouten in geen enkel opzicht aansprakelijk jegens de wederpartij.

7.5 Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde producten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de producten niet worden afgehaald, heeft IT het recht de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet IT binnen een door IT te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de producten alsnog te leveren of de wederpartij sommeren de producten binnen deze termijn alsnog afhalen.

7.6 Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft, is hij per direct in verzuim. IT heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de producten en/of onderdelen aan derden te verkopen en de al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor IT een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van IT alsnog nakoming te vorderen.

7.7 Bij gebruikte producten of producten van tweede keus heeft de weerpartij het recht om de producten voor zijn rekening te keuren of te doen keuren vóór het leveringstijdstip.

7.8 Indien de wederpartij van het recht tot keuring geen gebruik maakt, worden de producten geacht te zijn geleverd in goede staat en volgens de overeengekomen afmeting, specificaties en gewicht.

Artikel 8 Overgang, risico en eigendom
8.1 Onverminderd het bepaalde in de overeenkomst en deze voorwaarden zijn de producten en diensten na uitlevering voor risico van wederpartij.

8.2 De producten en diensten worden eigendom van de wederpartij op het moment dat wederpartij volledig aan zijn jegens IT bestaande verplichtingen heeft voldaan. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot:

a) vorderingen betreffende tegenprestaties van op grond van de overeenkomst, of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook, voor door IT aan wederpartij geleverde of nog te leveren producten en/of diensten;

b) vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen en

c) met de voornoemde roerende zaken gemaakte nieuwe zaken.

8.3 Zolang de opschortende voorwaarde als bedoeld in art. 8 lid 2 niet is ingetreden mist de wederpartij de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte producten en/of diensten te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die zaken geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over de gekochte producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven anders dan ten behoeve van zijn normale bedrijfsvoering.

8.4 Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van IT eventuele vorderingen die ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van door IT aan hem onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaken aan derden, aan IT te cederen of – naar keuze van IT – te verpanden.

8.5 Zolang IT nog als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de wederpartij zich jegens hem om voor zorgvuldige behandeling van de producten en diensten zorg te dragen en dit niet te verpanden, in eigendom over te dragen of te gedogen dat daarop enig beslag zal worden gelegd.

8.6 Wederpartij verplicht zich voorts de producten en diensten identificeerbaar en apart ten behoeve van IT op te slaan.

8.7 Wederpartij is verplicht tegenover derden, zoals beslag leggende schuldeisers te doen blijken van het eigendomsrecht van de producten van IT, zodra het gevaar bestaat, dat een derde de producten gaat beschouwen als eigendom van de wederpartij. Wederpartij verplicht zich in dat geval IT onverwijld te informeren.

8.8 Kosten gemaakt ter waarborging van de rechten van IT tegenover derden komen voor rekening van de wederpartij.

8.9 In geval van eventuele terug levering aan IT is de wederpartij verplicht de producten in dezelfde staat als bij levering en schopschoon terug te leveren. Eventuele modificaties dienen te zijn verwijderd. Na gebruik op chemisch of anderszins vervulde of besmette grond, dienen de producten bovendien volledig te zijn gereinigd. Kosten voor terug levering zijn voor de wederpartij.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, op een door IT aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties of andere reclamaties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft in betaling binnen dertig dagen dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen van IT op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

9.4 De wederpartij is gehouden op eerste vordering van IT, een zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan IT schuldig mocht zijn. Indien zekerheidstelling na deze vordering uitblijft, heeft IT, totdat zekerheid wordt gesteld, het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot het moment van zekerheidstelling.

9.5 IT is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op IT te verrekenen met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van IT.

Artikel 10 Klachten
10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk door de wederpartij binnen 5 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan IT.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal IT de werkzaamheden alsnog verrichten of de producten leveren, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij binnen 5 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan IT.

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal IT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 Indien en voor zover IT haar verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk kan nakomen ten gevolge van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in een verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt, is IT gerechtigd de overeenkomst, zonder schriftelijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden dan wel de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

11.2 Indien de periode van overmacht langer voortduurt dan 1 jaar, dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van kosten en/of schade aan IT, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

11.3 Indien IT bij het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IT gerechtigd om het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

11.4 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een met IT gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de opdrachtgever, is IT gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan voor ten hoogste 1 jaar op te schorten. IT heeft alsdan recht op vergoeding van door zijn reeds voor uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, evenals van de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die IT met het oog op de uitvoering van de overeenkomst al is aangegaan, onverminderd het recht van IT om voor het meerdere schadevergoeding te vorderen.

11.5 Behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel geeft overschrijding van de bepaalde termijn voor de uitvoering van de overeenkomst de wederpartij niet het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid van IT.

11.6 Indien de wederpartij de overeenkomst, om welke reden dan ook wenst te ontbinden, dient de wederpartij de reeds gemaakte kosten te vergoeden, evenals van de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die IT met het oog op de uitvoering van de overeenkomst al is aangegaan, onverminderd het recht van IT om voor het meerdere schadevergoeding te vorderen. De minimale vergoeding van de wederpartij aan IT bedraagt echter 10% van de totaal overeengekomen prijs.

11.7 Indien IT op grond van het bepaalde in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot schadevergoeding aan de wederpartij van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1 IT is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

12.2 IT is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruikmaking van de door de wederpartij ter beschikking gestelde producten, hulpmiddelen, hulppersonen en informatie. Evenmin in IT aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen en instructies van de wederpartij ter zake de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.

12.3 Indien IT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst.

12.4 Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van IT steeds beperkt tot het bedrag waarvoor IT zich voor de voorkomende schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

12.5 IT heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken dan wel te beperken.

12.6 De wederpartij vrijwaart IT tegen en stelt IT schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en daarmee verband houdende financiële gevolgen.

12.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van IT gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en grove schuld van IT.

Artikel 13 Verzekering
13.1 De wederpartij is verplicht het risico van aansprakelijkheden en financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheden te verzekeren, zonder verwijzing naar, exceptie voor, of afwenteling op al dan niet eerder gesloten verzekeringen, waaronder aansprakelijkheidsverzekeringen van andere partijen al of niet bekend bij IT. Het verzekerde bedrag dient tenminste 5.000.000,00 euro per gebeurtenis voor schade hoe ook genaamd te bedragen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

13.2 De aansprakelijkheidsverzekering van de wederpartij dient in elk geval ook zijn aansprakelijkheid jegens uiteindelijke afnemers en/of gebruikers vijf jaren na oplevering te omvatten.

13.3 Indien en voor zover de wederpartij als meeverzekerde wordt aangemerkt onder de CAR-verzekering van IT, onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens IT, ontstaat aanspraak op dekking van de wederpartij ten laste van deze verzekering eerst nadat IT heeft verklaard er geen bezwaar tegen te hebben dat de schade in behandeling wordt genomen, nadat de schade is vastgesteld en tot het bedrag dat door IT akkoord is bevonden. De niet vergoede schade en/of het bedrag van het eigen risico is voor rekening van de wederpartij.

13.4 Degene voor wiens rekening en risico het transport en/of opslag is, verplicht zich om zorg te dragen voor volledige verzekering van het materiaal gedurende het transport en, voor zover van toepassing, tijdens opslag. Daaronder begrepen het lossen tegen schade door verlies, diefstal en overige beschadiging. Indien hierover geen afspraken zijn gemaakt, is het risico voor de wederpartij.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
14.1 De door IT aan de wederpartij verstrekte afbeeldingen, knowhow en overige documentatie blijft eigendom van IT en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt en/of worden afgegeven aan derden.

14.2 IT is nimmer aansprakelijk voor aanspraken van derden wegens schending van auteurs-, octrooi- licentie-, en andere rechten hoe ook genaamd, in verband met de door IT verrichte werkzaamheden, indien IT die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens die door of vanwege de wederpartij zijn verstrekt. Voor deze aanspraken vrijwaart wederpartij IT.

14.3 IT behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op elke offerte en overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2. Onverminderd het recht van partijen om een kort geding dan wel conservatoire maatregelen te vragen bij de bevoegde rechter, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht middels arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland in overeenstemming met haar statuten zoals gelden ten tijde van de offerte van IT.

Artikel 16 Slotbepalingen
16.1 Deze voorwaarden blijven van kracht indien IT van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

16.2 Deze voorwaarden treden in werking per 1 oktober 2015.

 

Contactgegevens

Nieuwsbrief

Geen ontwikkeling missen? Meld je aan voor onze updates